HOME
最新 UPSR(SJK)模拟练习
 
-国语 Bahasa Melayu    
 • 新格式
 • Kertas 1, kertas 2
 • 包含6个练习
 • 根据最新出题格式
 • 符合UPSR的程度与需求
 • 备有答案和作文提纲
  CODE : RP 1029
  ISBN : 983-01-0240-8
  SIZE : 7.25" X 10.25"
  PAGES: : 76
  PRICE : RM5.00
 
英语
 • 新格式
 • 试卷一,试卷二
 • 包含6个练习
 • 根据最新出题格式
 • 符合UPSR的程度与需求
 • 备有答案
 
  CODE : RP 1030
  ISBN : 983-01-0241-6
  SIZE : 7.25" X 10.25"
  PAGES: : 76
  PRICE : RM5.00
   
华语
 • 新格式
 • 试卷一,试卷二
 • 包含6个练习
 • 根据最新出题格式
 • 符合UPSR的程度与需求
 • 备有答案和作文提纲
  CODE : RP 1031
  ISBN : 983-01-0242-4
  SIZE : 7.25" X 10.25"
  PAGES : 76
  PRICE : RM5.00
 
数学
 • 新格式
 • 试卷一,试卷二
 • 包含6个练习
 • 根据最新出题格式
 • 符合UPSR的程度与需求
 • 备有答案
  CODE : RP 1032
  ISBN : 983-01-0243-2
  SIZE : 7.25" X 10.25"
  PAGES: : 76
  PRICE : RM5.00
 
科学
 • 新格式
 • A组,B组
 • 包含6个练习
 • 根据最新出题格式
 • 符合UPSR的程度与需求
 • 备有答案
  CODE : RP 1033
  ISBN : 983-01-0244-0
  SIZE : 7.25" X 10.25"
  PAGES : 76
  PRICE : RM5.00
 
 
 
All Rights Reserved